ام المومنین عایشه سلام الله علیها
دینی
تاريخ : دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ | نویسنده : مجید
                                        بسمه الله الرحمن الرحیم

الف:علل شروع جنگ:

حضرت ام المومنین عائشه (س)وقتی باخبرشدندکه حضرت عثمان را پس ازتوبه به شهادت

 رسانده اند وعاملان قتل ایشان به مجازات نرسیده اند تصمیم گرفتند خود این کاررا

انجام دهند.

۱-از ابومنحف(انساب الاشراف)ص۱۳۰:طلحه وزبیر نزدعائشه رفته،اورابه مخالفت

وقیام فراخواندند.

عائشه گفت:آیاازمن میخواهید که با اوبجنگم؟آن دوگفتند نه ولی مردم را آگاه کن که

 عثمان مظلومانه کشته شده وازآنان بخواه که خلافت را به امرشورای مسلمین

واگذارند.توازاین طریق مبان آنان صلح وآرامش به وجود می آوری.

۲-نهج البلاغه خ۱۷۲:بیرون شدند وحرمت رسول خدا(ص)رامیکشانیدند،چنانکه کنیزی

 رابه هنگام خریدن کشند.با اوبه سوی بصره شدند.همسران خویش را درخانه

هاشان نهان داشتند ونهانداشته پیامبر(ص)رابرخویش ودیگران آشکار کردنددرسپاهی

 که درمیان آنها مردی نبود جز آنکه فرمانبری مرا برده وبامن به دلخواه بیعت کرده

بودند.

ب:دربصره

۱-کتاب نقش عائشه (رض)درتاریخ اسلام(علامه عسکری):

ام المومنین عائشه چون به حواب رسید وصدای پارس سگان آنجا راشنید به یاد گفته

 رسول خدا افتاد تصمیم گرفت که به مدینه برگردد ، به ام المومنین گفتند

 که چه کسی اینجا را حواب معرفی کرده؟اشتباه کرده  بلکه ما حواب را پشت سر

 گذاشته ایم.

۲-طبری(۵/۱۸۲):هنگامی که شهره بصره تصرف شد عثمان بن حنیف را دستگیر

 کردند ونزد ام المومنین آوردند که ام المومنین دستور آزادیش راداد.

۳-طبری(۵/۱۸۳)-المستدرک(۳/۳۷۲):علقمه بن وقاص:من از ابتدا تا انتها درقیافه طلحه

 دقت میکردم واورا آشفته ونگران وناراحت میدیدم وبیشتر اوقات تنها مینشست وسربگربان تفکر فرومیبرد.

ازاو علت را جویا شدم وی گفت:ای علقمه،روزی ما مسلمانان درمقابل دشمن یکدل

 ویک زبان بودیم ولی متاسفانه امروزبه صورت دوگروه مخالف هم درآمدیم.ای علقمه

در حادثه عثمان خطائی از من سرزدکه قابل جبران نیست مگر آنکه خون من درراه

خونخواهی وی ریخته شود.

ج:درجمل

۱-صحیح بخاری به شرح کرمانی ج۲۴ص۱۷۳و۱۷۴ ازعبدالله بن زیاداسدی:

وقتی که طلحه وزبیر وعائشه به بصره رفتند ،عمار وحسن بن علی نزد ما آمدند و  عمار میگفت همانا عائشه به بصره رفته است وبه خدا سوگند عائشه همسر

پیامبرشماست دردنیا وآخرت،ولی خدای تبارک وتعالی میخواهد شما راآزمایش کرده

 تامعلوم سازد که آیا ازاو اطاعت میکنید یا از عائشه.

۲-کتاب نقش ام المومنین عائشه درتاریخ اسلام:حضرت علی پس ازگفتاری طولانی

بازبیر اورا به یاد حدیثی انداخت که رسو خدا(ص)فرموده بود زبیر تو به ناحق با

پسردایی ات علی خواهی جنگید.وزبیر پس ازشنیدن این حدیث گفت به خدا سوگن

د ازاین پس دیگر با تونخواهم جنگید وسپس ازمیدان بدورشد.

۳-شرح نهج البلاغه (۲/۸۱:)-کتاب نقش ام المومنین عائشه درتاریخ اسلام:مردم به

 صورت دایره وار دور شتر ام المومنین محافظت میکردند ابومنحف میگویدچون علی دید

 که شتر عائشه محور جنگ گردیده دستور دادکه شتر رانابود سازند.بجیر که ازنخع بود

 به شتر حمله ورشد وصدایی ازنعره شتر شنیده شد که تاکنون چنین صدایی 

شنیده نشده  بود.دبعد ازپی شدن شتر همه مردم پراکنده شدند .

دربرخی روایات آمده که وقتی دودست شتر راقطع کردند شتر به زمین نیافتاد

تامحمدبن ابی بکر وحضرت علی آمدند وحضرت عائشه را ازآن پایین آوردند وسپس شتر

 به زمین افتاد.(کتاب عائشه بعد ازپیغمبر)

د:پس ازجنگ

۱-کتاب زندگانی امیرالمومنین علی علیه السلام ازهاشم رسول محلاتی:هنگامی که

 مردی که زبیر را درهنگام نماز کشته بود سر وی را به نزد حضرت علی آورد ،حضرت

علی فرموداز پیامبرشنیدم که فرمود قاتل زبیر رابشارت ده به دوزخ.

۲-کتاب زندگانی حضرت علی ازجواد فاضل:هنگامی که حضرت علی به جسد طلحه

 رسید،آهی کشید وفرمود :ابو محمد دراین گوشه غریب مانده است .

۳-سخن علی(ع)با ام المومنین عائشه(س):علی به عائشه گفت:حال رفتار خدا

رانسبت به خود چگونه میبینی؟عائشه گفت:حال که پیروزگشته ای نیکی کن وبگذر.

علی (ع)نیز وی را به همراه چهل محافظ وبرادرش عبدالرحمن بن اب بکر به مدینه فرستاد.

۴-حضرت ام المومنین عائشه هروقت جنگ جمل رابه یاد میآوردند افسوس میخورد ومیفزمود:

الف:مرا درکنار رسول خدا دفن نکنید زیرا پس ازاو کاری راانجام دادم .(شرح الاخبارج۲ص۵۲۵)

ب:به خدا سوگند دوست داشتم درختی بودم دوست داشتم برگی بودم وراهی را که

رفتم،نرفته بودم.(نقش ام المومنین عائشه درتاریخ اسلام ج۳ص۲۱۱)

ج:هنگامی که ام المومنین به حال احتضار افتاد سخت ناراحت وپریشان بود به او

گفتند چرا نگرانی ،توهمسر رسول خدا ودختر ابوبکر صدیق هستی!وی گفت جنگ

 جمل مانند استخوانی درگلویم مانده است ای کاش پیش از آن روز مرده بودم ودر

 شمار فراموش شدگان قرار داشتم.(بلاغات النساءص۸)

آری جنگ جمل جنگی بیهوده بود که با فتنه آتش بیارانی همچون مروان  به وقوع پیوست.جنگی که به گفته خود ام المومنین حضرت عائشه سلام الله

علیها درآن حق باحضرت علی (ع)بود.

{حدیثی از حضرت علی (ع):ام المومنین عائشه

 پس ازآن  باز هم ازاحترام سابق ما

برخوردار است وحسابش باخداست}پیج رنک

آرایش